porezne novosti

Novosti iz područja PDV-a

Dean Košar Dean KošarDean Košar

Na 10. sjednici Hrvatskog sabora, koja je održana 21. studenoga 2018., usvojen je niz izmjena i dopuna poreznih propisa, kao nastavak porezne reforme.

U nastavku pišemo o izmjenama i dopunama iz oblasti PDV-a koju su objavljene u Narodnim novinama, broj 106/18 i koja najvećim dijelom primjenjuju se već od 1. siječnja 2019:

Ukida se članak 75. stavak 2. koji određuje se da se prijenos porezne obveze ne primjenjuje u slučaju ako isporuku obavlja porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu, a ima dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broj. Navedeno znači da društva registrirana za potrebe PDV-a u Hrvatskoj na svojim izlaznim računima od 1.1.2019 moraju zaračunati porez na dodanu vrijednost za isporuke dobara i usluga koja su oporeziva u Hrvatskoj. Nadalje se ukida obveza podnošenja obrazac INO PPO (isporuke dobara i usluga iz članka 75. stavka 2).

Tuzemni prijenos porezne obveze primjenjuje se na isporuke betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura).

Porezne stope PDV-a od  13% primjenjuje se za isporuku:
- živih životinja: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva;
- svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva;
- svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi;
- žive ribe;
- svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka;
- svježih ili rashlađenih rakova: jastozi, hlapovi, škampi, kozice;
- svježeg ili rashlađenog povrća, korijena i gomolja, uključujući mahunasto suho povrće;
-svježeg i suhog voća i orašastih plodova;
-svježih jaja peradi, u ljusci;

Stopa od  13%  primjenjuje se za usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost po posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje središnjeg državnog tijela nadležnog za intelektualno vlasništvo.

Stopa od  5% primjenjuje se na sve  lijekove koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode.

Primjena snižene stope PDV-a na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje .

Propisuje se ulazak u sustav PDV-a u tijeku godine ako se ostvare isporuke u vrijednosti većoj od 300.000,00 kn.

U slučaju sumnje u opravdanost dodjele PDV identifikacijskog broja uvodi se mogućnost da Porezna uprava od poreznog obveznika kojem je PDV identifikacijski broj dodijeljen traži podnošenje instrumenta osiguranja plaćanja PDV-a za razdoblje od najviše 12 mjeseci.

Obračunsko plaćanje poreza na dodanu vrijednost (članka 76. stavka 8. Zakona o PDV-u) pri uvozu strojeva i opreme primjenjuje se  samo kod uvoza dugotrajne materijalne imovine. Vrijednost isporuka veća od milijun kuna.

Usklađivanje sa zahtjevima Europske komisije u pogledu ukidanja odbitka pretporeza kod osobnih automobila (neovisno o vrijednosti, 400.000, 00 kn) i prava na pretporez za plovila i zrakoplove.

Usklađivanje s Direktivom Vijeća (EU) 2017/2455 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i Direktive 2009/132/EZ u pogledu pojednostavljenja određenih obveza u vezi s porezom na dodanu vrijednost za isporuke usluga i prodaju robe na daljinu, a za poseban postupak oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge koje obavljaju porezni obveznici sa sjedištem u Europskoj uniji, odnosno u Republici Hrvatskoj, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje. unutar Europske unije. Prag oporezivanja 77.000,00 HRK.

Uz prijavu PDV-a elektroničkim putem podnositi će i  evidenciju o primljenim računima .(prekršajne odredbe ukoliko porezni obveznik ne podnese posebnu evidenciju o primljenim računima ili ako u njoj ne iskaže sve potrebne podatke).

Vrijednosni kuponi ministar će provedbenim propisom propisati što se ne smatra vrijednosnim kuponima te oblik vrijednosnih kupona.

Smanjenje opće stope PDV-a na 24% od 1. siječnja 2020. godine.