porezne novosti

Novosti vezane uz zakonske promjene

Božica Bukovski Supanc Božica Bukovski SupancBožica Bukovski Supanc

Izmjene Zakona o trgovačkim društvima

Zakon o izmjeni Zakona o trgovačkim društvima stupio je na snagu 11-04-2019.

Bitna pitanja koja se uređuju  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima:

 • Propisivanje mogućnosti da se društvo s ograničenom odgovornošću i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću osnivaju na daljinu. Ovim izmjenama i dopunama Zakona omogućava se poduzimanje svih radnji u vezi s upisom u sudski registar na daljinu (korištenjem suvremenih komunikacijskih tehnologija).

 • Napušta se obveza upisa predmeta poslovanja u glavnu knjigu sudskog registra osim kada je riječ o djelatnostima koje se registriraju i obavljaju temeljem suglasnosti nadležnog tijela. Predmet poslovanja (osim kod dioničkog društva) utvrđuje se posebnom odlukom. Prilikom osnivanja društva to je dodatni dokument koji se traži od osnivača. Međutim, naknadna promjena djelatnosti je znatno olakšana jer članovi mogu donijeti odluku da mijenjaju (dopunjuju) djelatnosti kojima će se trgovačko društvo baviti, ne moraju mijenjati društveni akt već je dovoljno da novu odluku o predmetu poslovanja dostave registarskom sudu.

 • Društvo može prestati po skraćenom postupku bez likvidacije.

 • Prije upisa društva u sudski registar svaki osnivač (za d.o.o.) mora uplatiti najmanje četvrtinu uloga za preuzeti poslovni udio koji uplaćuje u novcu, s tim da ukupni iznos svih uplata u novcu ne može biti manji od jedne četvrtine temeljnog kapitala (npr. 5.000,00 kn), osim ako zakonom nije drugačije propisano. Ulog u novcu mora se u cijelosti unijeti (npr. ostatak od 15.000,00 za minimalno dopuštenu visinu temeljnog kapitala) u roku od godine dana od dana upisa društva u sudski registar.

 • Ovim se izmjenama i dopunama iz Zakona izbacuje pojam trgovca pojedinca.

Dakle, osnivanje društva na daljinu može početi!


Porezni poticaji, poticaji ulaganja, te poticaji zapošljavanja

Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15, 25/18, 114/18) odnosi se na projekte jačanja konkurentske sposobnosti proizvodno-prerađivačkim aktivnostima, razvojno-inovacijskim aktivnostima, aktivnostima poslovne podrške I aktivnostima usluga visoke dodatne vrijednosti kojima se osigurava ekološki sigurna poduzetnička aktivnosti I jedan ili više ciljeva:

 • Unos nove opreme I suvremenih tehnologija
 • Veća zaposlenost I izobrazba zaposlenika
 • Razvoj proizvoda I usluga više dodatne vrijednosti
 • Povećanje poduzetničke konkurentnosti
 • Ravnomjerni regionalni razvoj RH

Zakon o poticanju ulaganja omogućuje slijedeće potpore:

 • Porezne potpore
 • Potpore za radna mjesta
 • Potpore za opravdane troškove usavršavanje
 • Potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja

Što se tiče same porezne stope ona može biti niža od zakonom propisane za minimalno 50%, a ukoliko su ulaganja dovoljno visoka moguće je da niti ne plaćate porez na dobit. Naravno, osim na stopu efekti se vide I kroz same poticaje, kako za radnike, tako I za samo ulaganje.

Ukoliko planirate investicije ili digitalizaciju poslovanja, obratite nam se, a kako bi provjerili na koje potpore bi mogli ostvariti pravo, te izračunamo njihove efekte.


Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

Objavom Pravilnika u NN  09/2019 ostvareni su svi preduvjeti, te je moguće pristupiti procesu planiranja istraživanja i razvoja, kao i izračunu poreznih efekata. Za predmetnu mjeru odgovorno je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, te se prijave vrše prema tom Ministarstvu. Cilj  samog Zakona je povećanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj i povećanje broja poduzetnika koji ulažu u istraživanje i razvoj te poticanje suradnje poduzetnika s organizacijama za istraživanje i širenje znanja na istraživačko-razvojnim projektima pri čemu istraživanje i razvoj obuhvaća kreativan i sistematičan rad poduzet sa svrhom povećanja fonda znanja – uključujući znanje čovječanstva, kulture i društva – te kako bi se osmislile nove primjene postojećeg znanja.

Pravo na potporu mogu ostvariti svi poduzetnici, bez obzira na njihovu vrstu, dakle mikro/mali, srednji I veliki poduzetnici.

Ukoliko imate dvojbi koji troškovi su prihvatljivi, te koliko će u konačnici biti porezni učinak, slobodno nas kontaktirajte I naši djelatnici će Vam rado pomoći.


Početak rada Državnog inspektorata

S 01-04-2019 počeo s radom Državni inspektorat kao središnje tijelo državne uprave.

Inspekcijske poslove iz djelokruga Državnog inspektorata, sukladno člancima 5. – 28. Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“ br. 115/18, dalje u tekstu: ZDI), obavljaju tržišna inspekcija, sanitarna inspekcija, veterinarska inspekcija, poljoprivredna inspekcija, lovna inspekcija, šumarska inspekcija, fitosanitarna inspekcija, turistička inspekcija, rudarska inspekcija, inspekcija opreme pod tlakom, energetska inspekcija, inspekcija gospodarenja otrovnim kemikalijama, inspekcija rada, građevinska inspekcija, inspekcija zaštite okoliša, inspekcija zaštite prirode i vodopravna inspekcija.

Inspekcijske poslovi iz domene poreza (porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez po odbitku, porez na dohodak)  I nadalje ostaju pod ingerencijom Porezne uprave Ministarstva financija.


Registar stvarnih vlasnika

Registar stvarnih vlasnika jedna je od ključnih novina u izmjenama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji je stupio na snagu sredinom travnja ove godine s obvezom ministra financija da do kraja ove godine donese pripadajući pravilnik

Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (Nar. nov., br. 53/19, dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje se način i rokovi upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar.

Rokovi upisa podataka u Registar za pravne subjekte i trustove počinju teći od 3. lipnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019., osim za udruge za koje rokovi upisa počinju teći od 1. srpnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019.

Upis podataka u Registar stvarnih vlasnika putem WEB aplikacije uz korištenje digitalnog certifikat.