POSLOVNO SAVJETOVANJE

Smjernice za prilagodbu gospodarstava u procesu zamjene hrvatske kune eurom

Dalibor Briški Dalibor BriškiDalibor Briški

Svrha predmetnih Smjernica je pružiti informacije poslovnim subjektima o aktivnostima i prilagodbama koje ih očekuju u procesu zamjene hrvatske kune eurom. Cilj pravovremene pripreme je neometana i brza zamjena službenih valuta, uz minimalne utjecaje na poslovanje i maksimalnu učinkovitost. Za specifična pitanja pojedinih subjekata te možebitne nejasnoće s kojima se susreću subjekti opće države moguće je obratiti se na elektroničku adresu euro2023@mfin.hr u bilo kojem trenutku.

 

Zamjena kune eurom zahtijevat će prilagodbu računovodstva poslovnog subjekta kao i prilagodbu u pripremi financijskih izvještaja i prijavi poreza i drugih javnih davanja. Redovito praćenje unaprijed definiranog plana aktivnosti poslovnog subjekta ključno je za detektiranje mogućih problema i rizika u ranoj fazi prilagodbe, čime bi se omogućile pravovremene izmjene i rješenja.

 

Prilagodba računovodstva

 

 • Računovodstveni procesi u pravilu se oslanjaju na odgovarajući informacijski sustav koji za poslovnog subjekta predstavlja izvorište važnih kvantitativnih i kvalitativnih informacija. Stoga, pravovremena prilagodba informacijskog sustava predstavlja podlogu za prilagodbu svih ostalih elemenata računovodstveno-financijskog poslovanja poslovnog subjekta.

 

 • Knjigovodstvena isprava na temelju koje se unose poslovni događaji u poslovne knjige, mora biti iskazana u službenoj valuti. U razdoblju do 31.12.2022. knjigovodstvena isprava iskazuje se u kuni, a u razdoblju od 1.1.2023. iskazuje se u euru. Također, svi računi od 1.1.2023. plaćaju se u euru, dok se samo u razdoblju dvojnog optjecaja, dakle prvih 14 dana od dana uvođenja eura, može prilikom plaćanja gotovinom kao zakonsko sredstvo plaćanja koristiti gotov novac kune. Razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja trajat će od 05. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. U razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja dovoljno je u kunama i eurima iskazati samo ukupan iznos računa uz prikaz fiksnog tečaja konverzije. Računi koji se izdaju poslovnim subjektima i tijelima javne vlasti uključujući i račune koji se izdaju sukladno EU normi prema propisanoj HTML shemi (npr. eRačun) izuzeti su od dvojnog iskazivanja.

 

 • U razdoblju dvojnog iskazivanja putne naloge nije potrebno dvojno iskazivati. Na putnom nalogu koji se podnosi na obračun do 31.12.2022. obračun troškova, iznos za isplatu ili povrat sredstava po obračunu putnog naloga iskazuje se u kuni, a od 1.1.2023. u euru.

 

 • U razdoblju dvojnog iskazivanja poslodavac je dužan na ispravi o isplati plaće i ostalih naknada koje se radniku isplaćuju na temelju ugovora o radu dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen radniku na račun. Obračun i isplata plaće i ostalih naknada tijekom 2022., zaključno s plaćom za studeni 2022. koja se isplaćuje u prosincu 2022., obračunava se u kuni. Plaća i ostale naknade za prosinac 2022. koje se isplaćuju, od 1. siječnja 2023. isplaćuju se u euru. Po zaključenju poslovne godine 2022., obveza za plaću za prosinac 2022. prenosi se u početno stanje 2023. te se preračunava u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Po isplati plaće u euru u siječnju 2023., zatvaraju se prenesene obveze iz 2022.

 

 • Planirano je da razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja započne 5. rujna 2022. Poslodavac je dužan na ispravi o isplati plaće i drugih naknada za kolovoz 2022. iskazati ukupan iznos u kuni i u euru, ako plaću isplaćuje nakon 5. rujna 2022. Obveza za obračunatu plaću za prosinac 2022. evidentira se u poslovnim knjigama u kuni. Sukladno načelu neprekidnosti ugovora, postojeći ugovori s iznosima u kuni nakon 1.1.2023. i dalje su važeći. Isto se odnosi i na ugovore o radu te iste neće biti potrebno mijenjati samo zbog uvođenja eura kao službene valute.

 

 • Obrazac JOPPD kojim se prema posebnim propisima uređuje oporezivanje dohotka, te ima oznaku izvješća 22xxx podnosi se u kuni, a Obrazac JOPPD koji ima oznaku izvješća 23xxx podnosi se u euru. Isto će se primijeniti i na sve ostale obrasce koji se predaju u 2023., a odnose se na razdoblje prethodne godine (PO-SD, PO-SD-Z, DOH, GFI POD, ZPP-DOH, PD, PD-IPO i sl.).

 

 • Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj propisan je srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu u odnosu na euro na 31.12.2022. koji će biti jednak fiksnom tečaju konverzije. Odluka o fiksnom tečaju konverzije na razini EU očekuje se u srpnju 2022. U slučaju da poslovni subjekt zaprimi račun nakon zatvaranja poslovne godine za prethodno razdoblje, isti će se evidentirati u valuti euru, primjenom fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. 

 

 • Primjeri postupanja s knjigovodstvenim ispravama prilikom izdavanja i unosa u poslovne knjige:

- knjigovodstvene isprave s datumom poslovnog događaja i datumom izdavanja prije i na 31.12.2022. – izdaju se i unose u poslovne knjige za 2022. u kuni

- knjigovodstvene isprave s datumom poslovnog događaja prije i na 31.12.2022. izdane u razdoblju nakon 01.01.2023. – izdaju se u euru i unose u poslovne knjige za 2022. u kuni sve dok se poslovne knjige ne zatvore

- knjigovodstvene isprave s datumom poslovnog događaja i datumom izdavanja od 01.01.2023. pa nadalje – izdaju se i unose u poslovne knjige za 2023. u euru

U vezi primjene tečaja razlikujemo dvije situacije:

- knjigovodstvena isprava s datumom poslovnog događaja prije i na 31.12.2022., izdana u razdoblju nakon 1.1.2023., u slučaju kad ugovorni odnos uključuje stranu valutu - primjenjuje se ugovoreni tečaj, odnosno tečaj na dan poslovnog događaja,

- knjigovodstvena isprava s datumom poslovnog događaja prije i na 31.12.2022., izdana u razdoblju nakon 1.1.2023., u slučaju kad ugovorni odnos ne uključuje stranu valutu primjenjuje se fiksni tečaj konverzije.

 

Priprema godišnjih financijskih izvještaja

 

 • Poslovne knjige otvaraju se početkom poslovne godine na temelju zaključne bilance sastavljene na kraju prethodne poslovne godine ili na temelju popisa imovine i obveza kod novoosnovanih poduzetnika ili na temelju knjigovodstvene isprave. Poslovni subjekti čija je poslovna godina jednaka kalendarskoj, stanja s 31.12.2022. preračunavaju u euro primjenom fiksnog tečaja i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Za one poslovne subjekte čija je poslovna godina različita od kalendarske, predlaže se sastavljanje tehničke bilance s 31.12.2022. 

 

 • Poslovni subjekti, obveznici predaje godišnjih financijskih izvještaja, sukladno odredbama Zakona o računovodstvu čija je poslovna godina jednaka kalendarskoj, pripremaju i predaju godišnje financijske izvještaje sukladno rokovima u 2023. za 2022. u kuni. Poduzetnici koji pripremaju godišnje financijske izvještaje u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja, gdje su podaci prvi put iskazani u euru, usporedni podaci iz prethodnih izvještajnih razdoblja u kuni preračunavaju se i prikazuju u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

 

 • Poslovni subjekti, obveznici predaje godišnjih financijskih izvještaja, sukladno odredbama Zakona o računovodstvu, čija je poslovna godina različita od kalendarske, a čiji posljednji dan financijske godine nastupa nakon dana uvođenja eura, navode podatke za prethodnu poslovnu godinu u financijskim izvještajima u euru.

 

Prijava poreza i drugih javnih davanja

 

 • Tijela javne vlasti koja izdaju upravne, sudske i druge pojedinačne akte u razdoblju dvojnog iskazivanja imaju obvezu dvojnog iskazivanja. Prijave poreza za 2022. i ranije godine dostavljaju se u kuni, a za 2023. i nadalje u euru. 

 

 • Knjige izlaznih i ulaznih računa, za obračunsko razdoblje 2022. i ranije iskazuju se u kuni, a za obračunsko razdoblje od 2023. u euru. Stanje knjiga neplaćenih izlaznih i ulaznih računa na dan 31.12.2022., kod obveznika obračuna PDV-a po naplati, potrebno je prenijeti u 2023. godinu u euru.Prijava poreza na dobit, kao i prijava poreza na dohodak za 2022. koja se podnosi u 2023. iskazuje se u kuni. Obveznici poreza na dobit čije porezno razdoblje započinje prije uvođenja eura, a završava nakon dana uvođenja eura, prijavu poreza na dobit za to porezno razdoblje dostavljaju u euru. 

 

Upravljanje gotovim novcem

 

 • Osiguravanje nesmetane zamjene kune eurom jedan je od najvažnijih koraka u pripremama, osobito za poslovne subjekte s visokim prometom u gotovini. Uz bankarski sektor, sektor maloprodaje ima ključnu ulogu u prikupljanju i povlačenju novčanica i kovanica u kuni tijekom razdoblja dvojnog optjecaja. Poslovni subjekti morat će se na vrijeme opskrbiti euronovčanicama i eurokovanicama kako bi od dana uvođenja eura mogli obavljati gotovinske transakcije u novoj valuti. To se ponajprije odnosi na sektor maloprodaje koji obavlja velik obujam gotovinskih transakcija. Mjesec dana prije službenog prelaska na euro, banke i njezini ovlašteni zastupnici, opskrbljivat će početnim paketima eurokovanica poslovne subjekte i potrošače. 

 

 • Osobito je važno podići svijest radnika o uvođenju eura, a posebno radnika koji će biti u izravnom odnosu s potrošačima. Načini rješavanja prigovora potrošača moraju prvenstveno biti u skladu s propisanim odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. E-edukacija HNB-a o gotovom novcu eura će započeti krajem lipnja ili početkom srpnja 2022., čim se dovrši odgovarajuća aplikacija.

 

Odnos prema potrošačima

 

 • Svaki poslovni subjekt koji posluje u izravnom odnosu s potrošačima bit će pozvan da se pridruži inicijativi s ciljem ispravnog preračunavanja i iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti, bez neopravdanog povećanja maloprodajnih cijena.  Obveza dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti ključna je mjera za sprječavanje neopravdanog povećanja i neispravnog preračunavanja cijena. Nadležna tijela detaljno će nadzirati poštivanje tih obveza. Za preračunavanje kune u euro koristi se isključivo fiksni tečaj konverzije kojeg utvrđuje Vijeće EU, a koji se u većini slučajeva sastoji od šest znamenaka. U slučaju Republike Hrvatske to znači da će se fiksni tečaj konverzije sastojati od cijelog broja iza kojeg slijedi pet decimala.

 

 • Poslovni subjekt mora dvojno iskazati ukupan iznos roba i usluga prema krajnjem potrošaču u ponudi, kod predujmova i potrošačkih ugovora. Na vidljivom mjestu u prodajnom prostoru i mjestu pružanja usluga morat će biti istaknut i fiksni tečaj konverzije. Fiksni tečaj konverzije nužno je istaknuti i na internetskim stranicama te na samonaplatnim uređajima na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način, a putem telefonske prodaje isti treba biti jasno komuniciran. 

 

Pravni aspekti ugovora sklopljenih prije uvođenja eura

 

 • Uvođenje eura ne daje pravo bilo kojoj strani na valjani jednostrani raskid ili otkaz pravnog instrumenta, izmjenu njegove pojedine odredbe, osim ako je između strana drukčije izrijekom ugovoreno ili ako je Zakonom ili posebnim propisom drukčije određeno

 

 • Društva s ograničenom odgovornošću dužna su preračunati postojeći iznos temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na poslovne udjele primjenom fiksnog tečaja konverzije iz kune u euro, uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona, pri čemu su društva s ograničenom odgovornošću tako dobiveni iznos istodobno dužna uskladiti sa zahtjevima i na način kako je uređeno propisom kojim se uređuje osnivanje trgovačkih društava.

 

 • Društva s ograničenom odgovornošću dužna su u roku od najviše tri godine od dana uvođenja eura podnijeti registarskom sudu zahtjev za upis promjene, pri čemu se zahtjev najranije može podnijeti na dan uvođenja eura.

 

 • Dionička društva dužna su preračunati postojeći iznos temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na dionice primjenom fiksnog tečaja konverzije iz kune u euro, uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona, pri čemu su dionička društva tako dobiveni iznos istodobno dužna uskladiti sa zahtjevima i na način kako je uređeno propisom kojim se uređuje osnivanje trgovačkih društava.

 

Dionička društva dužna su u roku od najviše godine od dana uvođenja eura podnijeti registarskom sudu zahtjev za upis promjene, pri čemu se zahtjev najranije može podnijeti na dan uvođenja eura.

Iznimke od obveze dvojnog iskazivanja cijena, kao i ostale informacije vezane uz ovu temu, možete pronaći na poveznici. Istovremeno, za više pomoći u ovom procesu, kontaktirajte naše stručnjake.

 

 

Izvor: KOORDINACIJSKI ODBOR ZA PRILAGODBU GOSPODARSTVA I ZAŠTITU POTROŠAČA